Общи Условия

ЧАСТ 1 – Основни разпоредби

 

1 ХУБИ СПОТ ЕООД  е собственик на онлайн магазин PROSLEDQVANE.COM

 

Продажбата и доставката на всички оферирани стоки става по желание на клиента при изпълнение на необходимите условия по поръчката, потвърждаване на заявката и заплащане.

Гаранционните условия, както и условията за отказване и връщане на заявена стока са упоменати в раздела по-долу.

 

Специалисти от PROSLEDQVANE.COM са на разположение за онлайн консултации в работно време от 10:00 до 19:00 ч. всеки делничен ден.

 

Цените на всички продукти от сайта са в лева, с ДДС и са валидни само при ON LINE поръчка.

 

 

 

2 АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ на отдел “Връзка с клиенти” на ХУБИ СПОТ ЕООД

 

2.1.  Търговско представителство:

Адрес: София, бул. България 5

Телефон: +359

 

 

3 ДЕФИНИЦИИ

 

3.1. Продавач – ХУБИ СПОТ ЕООД

3.2. Сайт– домейна www.prosledqvane.com и неговите поддомейни

3.3. Клиент или Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на www.prosledqvane.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.4. Цена – Стойност на стока или услуга в електронния магазин, в лева с включен ДДС, която Купувачът приема след въвеждането на Стоката в Количката.

3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.8. Съдържание – това е цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез интернет връзка посредством компютърни конфигурации, таблети, телефони или други електронни комуникатори. Съдържанието включва всички цени, спецификации, снимки, описания, прикрепени документи и др, както и предаване на информация към Купувача посредством електронна поща, телефон и или други средства за предаването й от разстояние

3.9. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.10. Количка – виртуално място в което Купувачът запазва и натрупва стоки с по-нататъшна цел да ги редактира, анулира или изпрати към продавача с цел създаване на Поръчка.

3.11. Стоки с Промоция или Стоки на Разпродажба – група от стоки и услуги със специален акцент върху Спецификациите им или цената.

 

 

4 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1. Общите условия на PROSLEDQVANE.COM са задължителни за всички потребители на САЙТА.

4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от PROSLEDQVANE.COM по всяко време чрез актуализирането им, вкл. и в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.4. PROSLEDQVANE.COM има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия PROSLEDQVANE.COM ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7. PROSLEDQVANE.COM може да променя във всеки момент по собствено усмотрение Съдържанието на Сайта, без това да бъде специално отбелязано. Поради спецификата на въвеждане на Съдържание в Сайта е възможно допускането на грешки, както и непълно съдържание на спецификациите.

4.8. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата или след предварителна заявка за доставка от страна на Купувача, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

4.9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. PROSLEDQVANE.COM не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.10. PROSLEDQVANE.COM не носи отговорност спрямо потребителите на сайта, както и по отношение на трети лица, в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, информация, картина, звук, образ и др. Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт.

4.11. PROSLEDQVANE.COM не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения с доставчика срок.

4.12. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл и заявява желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

 

 

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1. Достъпът до сайта www.prosledqvane.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. PROSLEDQVANE.COM си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на PROSLEDQVANE.COM по какъвто и да е начин.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел Контакти.

6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, PROSLEDQVANE.COM си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

6.5. PROSLEDQVANE.COM може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с PROSLEDQVANE.COM.

6.8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

6.9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

7 ПОРЪЧКА НА СТОКИ

 

ХУБИ СПОТ ЕООД ви благодари за интереса и желанието за онлайн поръчка на продукт.

Необходимите условия и стъпки за поръчка са следните:

7.1. Изберете продукт за който имате интерес и го добавете в кошницата. Направете същото с още колкото желаете нови продукти.

7.2. Проверете броя, вида и цените на добавенти от вас в кошницата продукти. Ако те отговарят на избраните от вас, моля запознайте се с условията за онлайн пазаруване и кликнете върху бутона Съгласен съм с условията. С това действие вие представяте своето волеизявление за осъществяване на онлайн сделка. Това действие обвързва клиента и www.prosledqvane.com със силата на договор.

7.3 Изберете начин на плащане и начин на доставка на избраните стоки. Попълнете необходимите данни за доставка. За коректна и навременна доставка ние се нуждаем от максимално точни ваши данни, изисквани от нашата форма за заявката.

7.4. Очаквайте потвърждение от оператор в следващите няколко часа.

7.5. Посочването на непълни и неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва с нищо електронният магазин.

7.6. Стойността на доставката е за сметка на ХУБИ СПОТ ЕООД при суми на заявката над 199.99 лв с ДДС.

7.7. При суми под тази стойност получателят на пратката заплащакуриерската услуга.

7.8. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества.

7.9. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.10. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.11. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

 

 

8 ПЛАЩАНЕ

 

Можете да изберете следните начини на плащане:

8.1 Банков превод – предварително – сметката се появява при избор на този тип плащане. Клиентът заплаща сумата от неговата заявка, сканира в jpg или pdf формат платежното нареждане и го изпраща по електронната поща на адрес info@prosledqvane.com. ХУБИ СПОТ ЕООД издава фактура за плащане по банков път;

8.2 Наложен платеж – заплащате на куриера при получаване на пратката. Това е най-често избиранит и практичан начин за заплащане. При посещение на куриер от обслужващата ни компания ЕКОНТ вие преглеждате целостта на пратката и предавате сумата на куриера срещу съответният документ. ХУБИ СПОТ ЕООД издава фактура или стокова разписка съпътствана от касов фискален бон.

8.3 В офис на PROSLEDQVANE.COM – при избор на този тип плащане, плащането става в офис на PROSLEDQVANE.COM. ХУБИ СПОТ ЕООД издава фактура или стокова разписка съпътствана от касов фискален бон.

8.4 Валута за транзакции е BGN – български левове. При необходимост от преизчисляване на цената на стоката в чужда валута се взимат курсовете на БНБ или примерен курс 1€ = 1,9575 BGN, а сумите за комисионната и SWIFT се начисляват на купувача.

 

 

9 ДОСТАВКА

 

9.1 Вашите поръчки приети и потвърдени до 17:00 през текущия работен ден ще бъдат обработени своевременно и изпратени в рамките на същия ден. Заявки приети и потвърдени след този час, ще бъдат изпращани на следващия работен ден.

9.2. Доставката до вас ще отнеме един или два работни дни на куриерската фирма – икономична тарифа. Нашият помощник при доставката на вашата стока е СПИДИ – един утвърден и прецизен куриер.

9.3.При желание от страна на клиента за използване на друга куриерска фирма или друга тарифа на услугата на СПИДИ, транспортните разходи остават за сметка на клиента.

9.4.Стойността на доставката е за сметка на ХУБИ СПОТ ЕООД при суми на заявката над 199,99 лв с ДДС. При суми под тази стойност, получателят на пратката заплаща куриерската услуга.

9.5.При заплащане на транспортните разходи от страна на клиента, той може да избере и куриер с който да му бъде доставена стоката.

9.6. Поръчаната стока се доставя в подходяща за транспорт опаковка – кашон, плик, опакована в стреч.

9.7. При приемане на стоката от куриера, клиентът получава транспортен лист и стоков документ – фактура, стокова разписка и/или фискален касов бон.

9.8. Стоките листвани в търговският сайт PROSLEDQVANE.COM  са предназначени за доставка само на територията на Република България.

 

При възникнали допълнителни въпроси по време на приемане на стоката, можете да се обърнете към куриера или директно към нас.

10 ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

 

10.1. При получаване на стоката от куриера, моля разгледайте я внимателно. Ако нямате претенции към нейният външен вид и функционалност, подписвайки приемо-предавателният протокол, вие се съгласявате с условията и параметрите на тази търговска сделка, изпълнението на доставката и влизате във владение на стоката.

10.2. Периода на гаранция е указан в гаранционната карта, както и условията за предявяване на гаранционни претенции и тяхното отстраняване.

10.3. Гаранционната карта е попълнена и валидна от датата на издаване на касовият бон.За гаранционните поддръжка на продукта следва да се съобразяват с условията написаните на гаранционната карта.

10.4. Стоки с проявени гаранционни дефекти следва да се изпращат директно на указаните в гаранционната карта сервизи.

Рекламации се приемат в момента на доставката в следните случаи:

 • При получаване на стоката има явни и видими дефекти и нарушения на опаковката
 • Ако стоката е различна от поръчаната от клиента
 • Ако цената на стоката не съотвества на обявената в електронната заявка на клиента
 • В случаите, предвидени от ЗЗППТ

10.5.  В останалите случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната и потвърдена от него стока. В противен случай той дължи заплащане за транспортните разходи.

10.6. След получаване на стоката, клиентът има право да рекламира и върне стоката в указаните по долу случаи и срокове.

10.7. При отказ от стока която не е с транспорти дефекти или отговаря на описанието транспортните разходи са за сметка на купувача

11 УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Онлайн магазин PROSLEDQVANE.COM дава възможност, ако не сте напълно удовлетворен от закупената от нас стока, да я рекламирате и/или върнете и/ или замените при следните условия:

 

 

11.1. Можете да върнете поръчката си в срок до 14 дни след датата на покупката ако:

11.2. стоката не отговаря на описаните и заявени от производителят параметри

11.3. стоката е върната със същите куриерски услуги, с които е получена!

11.4. Стоката трябва да е в пълна окомплектация (кашони, книжки, дискове, пликове и т.н.), с непроменен софтуер и непроменен и ненаранен външен вид.

11.5.  Пратката е придружена от съпътстващите я документи.

11.6. Преди обратно изпращане на пратката, сте уведоммили оператор на PROSLEDQVANE.COM

На право на връщане не подлежат стоки, които не отговарят на тeзи условия

11.7.  PROSLEDQVANE.COM може да Ви предложи друг продукт на същата или по-голяма стойност или да Ви върне парите в срок до 30 дни след връщането на продукта.

11.8. При подмяна на продукт с друг продукт / модел по желание на клиента или отказ от стока отговаряща на описанието и без транспортни дефекти, транспортните разходи са за сметка на клиента.

 

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009 г.

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:

 1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки;
 2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги.

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

* PROSLEDQVANE.COM  си запазва правото да откаже връщане на стоката в специални случаи, които не са описани в условията за връщане.

11.9. При възникнали проблеми с продукта след приемането му от куриера и по време на експлоатация, моля обърнете се към указаните гаранционни сервизи във вашият град.

11.10. В случай на връщане на продукт транспортните разходи са за сметка на клиента освен ако не отговарят на посочените параметри или са с нарушен търговски вид.

 

За всички останали въпроси, помощ при инсталация, настройка или начин на работа на продукта, по всяко време може да потърсите съдействие от специалистите на PROSLEDQVANE.COM .

12 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

 

12.1. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемането на пратката от наша страна, след като сме се уверили в нейната цялост и функционалност.

12.2. Връщане на суми заплатени по банков път става само чрез банково плащане

12.3. Връщане на суми заплатени с карта става чрез кредитната транзакция по картата от която е направено плащането в български левове.

12.4. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
 • Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

12.5. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

12.6. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от PROSLEDQVANE.COM партньорите на PROSLEDQVANE.COM и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от PROSLEDQVANE.COM, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

12.7. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

12.8.Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Сайта. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

13 СИГУРНОСТ, СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

13.1. PROSLEDQVANE.COM се отнася изключително сериозно към неприкосвеността на вашите лични данни.

13.2. За да направите поръчка на стока онлайн от PROSLEDQVANE.COM  не е задължително да направите регистрация, с което да изложите на риск вашите лични данни. За да пазарувате е достатъчно да подадете коректни данни за адрес на доставката, актуален телефон и имейл.

13.3.  Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате електронният магазин PROSLEDQVANE.COM  и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с обработването на личните ви данни по този начин.Тези данни са необходими единствено и само за целите на извършваните от нас услуги и по никакъв начин не се предоставят на трети лица.

13.4.  До данните от вашата кредитна и дебитна карта PROSLEDQVANE.COM  няма никакъв достъп и те се обработват само от обслужващата ни банка. При разплащане с кредитни и дебитни карти, онлайн магазин PROSLEDQVANE.COM  използва специализирана банкова платформа, сертифицирана и администрирана от обслужващата ни банка, с най-висок клас на сигурност и конфиденциалност.

14  ДАННИ ЗА КОНТАКТИ С PROSLEDQVANE.COM

 

14.1. На посочените в раздел КОНТАКТИ адреси и телефони.

14.2. На въпросите зададени в писмен вид през електронната поща и/или чат модулът, ще бъде отговорено в рамките на текущият ден. На въпросите зададени по телефона ще има незабавен отговор. На въпросите пристигнали на адреса ни по пощата, ще бъде отговорено в рамките на текущата седмица по същия начин.

ЧАСТ II – Допълнителни разпоредби и клаузи

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Общите условия на PROSLEDQVANE.COM са задължителни за всички потребители на САЙТА.

1.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а.) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б.) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

1.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от PROSLEDQVANE.COM по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

1.4. PROSLEDQVANE.COM има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

1.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия PROSLEDQVANE.COM ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

1.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

1.7. PROSLEDQVANE.COM може да променя във всеки момент по собствено усмотрение Съдържанието на Сайта, без това да бъде специално отбелязано. Поради спецификата на въвеждане на Съдържание в Сайта е възможно допускането на грешки, както и непълно съдържание на спецификациите.

1.8. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата или след предварителна заявка за доставка от страна на Купувача, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

1.9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. PROSLEDQVANE.COM не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

3.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  PROSLEDQVANE.COM.

3.2. PROSLEDQVANE.COM има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

3.3. Нищо в сключения между PROSLEDQVANE.COM и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна PROSLEDQVANE.COM последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на PROSLEDQVANE.COM върху Съдържаниет. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  PROSLEDQVANE.COM.

3.4. Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

3.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Постоянни “бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 

“Бисквитки” на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

0
  0
  Количка
  Количката е празнаОбратно в магазина